Bendrosios nuostatos ir sąlygos

Sąlygos

1.          Taikymo sritis

1.1        Šios pardavėjo („mūsų“) sąlygos („sąlygos“) galioja visoms tarp mūsų ir pirkėjo sudarytoms sutartims dėl kilnojamųjų prekių ir kitų dalių („prekių“). Šios sąlygos galioja tik jei perkantis verslininkas (14 Vokietijos civilinio kodekso paragrafas) yra viešosios teisės reglamentuojamas juridinis subjektas arba viešosios teisės reglamentuojamas specialusis fondas.

1.2        Sąlygos specifiškai galioja sutartims, susijusioms su prekių pristatymu, nepriklausomai nuo to, ar prekes gaminame mes patys, ar įsigyjame jas iš tiekėjų. Sąlygos taip pat galioja būsimoms sutartims, susijusiomis su prekių pardavimu ir pristatymu tam pačiam pirkėjui kaip pamatinis susitarimas ir mums nereikia kiekvieną kartą jų pateikti iš naujo.

1.3        Taikomos išimtinai mūsų sąlygos. Kitokios, prieštaringos ar papildomos sąlygos, pateikiamos pirkėjo, tampa sutarties dalimi tik jeigu ir tik tiek, kiek mes aiškiai su jomis sutinkame raštu. Tokio patvirtinimo reikalavimas galioja visada, net ir tais atvejais kai, pavyzdžiui, mes besąlygiškai atliekame pristatymą, nežinodami ir nesusipažinę su pirkėjo sąlygomis.

1.4        Bet kuriuo atveju, individualūs susitarimai su pirkėju (įskaitant ir papildomus susitarimus, priedus bei pakeitimus) yra viršesni už šias sąlygas. Tokių susitarimų turinys patvirtinamas rašytine sutartimi arba mūsų rašytiniu patvirtinimu. Kad galiotų po sutarties sudarymo pirkėjo mums pateikiami teisiniu požiūriu svarbūs pareiškimai ir pranešimai (terminai, priminimai, pasitraukimo pareiškimai), jie turi būti pateikti rašytine forma.

2.          Sutarties pasiūlymas ir sudarymas

2.1        Galime priimti pirkėjo užsakymą, kuris laikomas pirkimo sutarties sudarymo pasiūlymu, arba per dvi savaites nusiųsdami užsakymo patvirtinimą, arba per tą patį laikotarpį išsiųsdami užsakytas prekes.

2.2        Mūsų pasiūlymai yra neįpareigojantys, nebent aiškiai nurodome kitaip, t.y. apibrėžiame juos kaip tokius.

3.          Apmokėjimas

3.1        Nebent individualiai sutarta kitaip, bus taikomos sutarties sudarymo metu galiojančios, t,y. sandėlyje esančių prekių, kainos plius PVM.

3.2        Pirkimo kaina ir papildomų paslaugų kaina turi būti sumokėta pristačius įsigytą objektą bei pristačius ar perdavus sąskaitą-faktūrą. Neatsiskaičius per 14 dienų nuo mokėjimo termino, pirkėjas bus laikomas nevykdantis įsipareigojimų.

3.3        Jei sudarius sutartį tampa akivaizdu, kad mums kyla rizika dėl pirkimo kainos neapmokėjimo, nes pirkėjui trūksta finansinio pajėgumo (pvz., dėl pateikto prašymo pradėti nemokumo bylą), turime teisę pirkėjo reikalauti iš anksto sumokėti už pristatymą ir prekės įsigijimą.

3.3        Pirkėjas gali atmesti mūsų reikalavimą, jei pirkėjo priešieškinis yra neginčijamas, arba jei jis yra įgavęs nuosavybės teisę; jis gali naudotis sulaikymo teise tik jei ji kyla iš ieškinių, susijusių su atitinkama pirkimo sutartimi.

4.          Pristatymas ir pristatymo vėlavimas

4.1        Pristatymo datos ir pristatymo terminai, dėl kurių galima susitarti įpareigojančiai arba neįpareigojančiai, turi būti nurodomi užsakymo priėmimo metu. Pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo sutarties sudarymo.

4.2        Pirkėjas gali reikalauti, kad pristatytume prekes dešimt (10) dienų po neįpareigojančios pristatymo datos arba po to, kai pasibaigia neįpareigojantis pristatymo terminas. Jei gauname tokį reikalavimą, esame laikomi nevykdantys įsipareigojimų. Jei pirkėjas turi teisę gauti kompensaciją už dėl vėlavimo, kurį sukėlė nedidelis pardavėjo aplaidumas, padarytą žalą, ji negali viršyti daugiau nei penkių (5) procentų sutartos pirkimo kainos.

4.3        Jei pirkėjas taip pat nori nutraukti sutartį ir (arba) renkasi reikalauti žalos atlyginimo vietoj įsipareigojimų įvykdymo, jis, pagal šių sąlygų 3.2 skyrių, praėjus dešimties dienų laikotarpiui, privalo pateikti mums pagrįstą įvykdymo terminą. Jei pirkėjas turi teisę reikalauti nedidelio aplaidumo sukeltos žalos atlyginimo vietoj įsipareigojimų įvykdymo, ji negali viršyti 25% sutartos pirkimo kainos. Jei, kol nevykdome įsipareigojimų, prekių pristatyti negalime dėl atsitiktinumo, esame atsakingi pagal viršuje nurodytą sutartą atsakomybės ribojimą. Atsakomybė netaikoma, jei žala būtų įvykusi net ir prekes pristačius laiku.

4.4        Jei praeina įpareigojanti pristatymo data arba pasibaigia įpareigojantis pristatymo terminas, mes būsime laikomi nevykdantys įsipareigojimų nuo tada, kai praeina įpareigojanti pristatymo data arba pasibaigia įpareigojantis pristatymo terminas.

4.5        Mes pasiliekame teisę atlikti dalinį pristatymą, jei toks būdas gali paspartinti užsakymo vykdymą ir jei dalinis pristatymas nėra nepaprastai nepalankus pirkėjui. Pirkėjui nereikės papildomai mokėti už dėl dalinių pristatymų patirtas išlaidas.

4.6        Nenugalima jėga ar mūsų arba mūsų tiekėjų veiklos pertrūkiai, kurie laikinai neleidžia mums pristatyti įsigyto daikto sutartą dieną ar per sutartą pristatymo laikotarpį ne dėl mūsų kaltės, pratęsia datas ir terminus, nustatytus skyriuose 4.1–4.5, tiek, kiek buvo vėluojama dėl šių aplinkybių. Jei dėl tokių pertrūkių paslaugos vėluoja daugiau nei keturis (4) mėnesius, pirkėjas gali atsisakyti sutarties. Kitos atsisakymo teisės išlieka nepakitusios.

4.7        Dizainas ar forma, atspalviai ar gamintojo dalies pristatymo apimtis gali kisti, jei šie pokyčiai pirkėjui yra priimtini. Jokios teisės negali būti išvedamos tik iš to, kad mes arba gamintojas naudojame nuorodų kodus ar numerius apibrėžti užsakymui arba užsakytoms prekėms.

4.8        Šio skyriaus atsakomybės ribojimas netaikomas atvejams, aprašytiems 8.3–8.5 skyriuose.

5.          Pristatymas, rizikos perkėlimas, priėmimas, priėmimo įsipareigojimų nevykdymas

5.1        Prekės pristatomos į sandėlį, kuris taip pat yra ir įsipareigojimų vykdymo vieta. Pirkėjui paprašius ir už tai sumokėjus, prekės gali būti siunčiamos ir į kitą vietą (pardavimas siunčiant). Nebent susitarta kitaip, turime teisę pasirinkti siuntimo metodą (ypač transporto bendrovę, siuntimo maršrutą, pakuotę).

5.2        Netyčinio praradimo ir netyčinio prekių kokybės pablogėjimo rizika perleidžiama pirkėjui ne vėliau nei perdavimo pirkėjui metu. Parduodamas prekes siunčiant, netyčinio praradimo ir netyčinio prekių kokybės pablogėjimo rizika bei pristatymo vėlavimo rizika prekių perėmimo metu perduodama ekspeditoriui, vežėjui ar kitam asmeniui arba subjektui, kuris yra įgaliotas atlikti siuntimą. Jei sutariama dėl priėmimo, taip perduodama ir rizika. Įstatyminės paslaugų sutarčių teisės nuostatos turėtų analogiškai galioti ir kitais atžvilgiais, susijusiais su susitartu priėmimu. Klientui nevykdant priėmimo įsipareigojimų, tai bus prilyginama pristatymui arba priėmimui.

5.3        Pirkėjas įsipareigoja priimti parduodamą objektą per aštuonias (8) dienas nuo pranešimo apie tai, kad parduodamas objektas yra paruoštas atsiimti, gavimo.  Nebent aiškiai susitarta kitaip, pirkėjas turi priimti prekes pagal pareikalavimą per dešimt (10) savaičių nuo sutarties sudarymo. Jei pirkėjas laiku neatsiima prekių, jis laikomas nevykdančiu priėmimo ir, davus rašytinį įspėjimą, jam suteikiamos dviejų (2) savaičių atidėjimo laikotarpis.

5.4        Nepriėmimo atveju pardavėjas gali naudotis savo juridinėmis teisėmis. Jei reikalausime atlyginti žalą, kompensacija sudarys dešimt procentų (10%) pirkimo sumos. Kompensacija galėtų būti sumažinta ar padidinta, jei mes įrodytume didesnę žalą arba jei pirkėjas įrodytų, kad žala buvo mažesnė arba kad nebuvo patirta jokios žalos.

6.          Nuosavybės teisės išlaikymas

6.1        Prekės laikomos mūsų nuosavybe, kol sumokama pagal pirkimo sutartį mums priklausanti kompensacija.

6.2        Jei pirkėjas nevykdo mokėjimo įsipareigojimų, mes galime nutraukti sutartį. Jei taip pat turime teisę prašyti žalos atlyginimo vietoj įsipareigojimų vykdymo ir atsiimti parduodamą objektą, tiek pirkėjas, tiek mes sutinkame, kad grąžiname įprastinę prekių pardavimo kainą, galiojančią sutarties nutraukimo metu. Pirkėjas sumoka visas prekių grąžinimo ir išieškojimo išlaidas. Nepateikus įrodymų, išieškojimo išlaidos numatomos kaip penki procentai (5%) įprastinės prekių pardavimo vertės. Atitinkamai taikomas 5.4. skyriaus antras sakinys.

6.3        Prekės, kurioms taikoma nuosavybės išlaikymo teisė, negali būti nei įkeistos trečiosioms šalims, nei perleistos kaip garantija, kol nebus visiškai apmokėti užtikrintieji ieškiniai. Pirkėjas turi nedelsdamas raštu mums pranešti, jei ir kai trečiosios šalys reikalauja mums priklausančių prekių.

6.4        Pirkėjas turi teisę perparduoti ar tvarkyti prekes, kurioms taikoma nuosavybės išlaikymo teisė, vykdydamas įprastinę veiklą. Šiuo atveju galioja toliau išdėstytos nuostatos.

a) Nuosavybės išlaikymo teisė taikoma bendrai prekių, kurios pagaminamos apdorojant, sujungiant ir suderinant mūsų prekes, vertei ir pagal ją mes esame laikomi gamintoju. Jei trečiosioms šalims nuosavybės teise priklauso apdorotos, sujungtos ir suderintos su jų prekėmis mūsų prekės, mes įgauname bendrą nuosavybę, proporcingą apdorotų, sujungtų ir suderintų prekių sąskaitos vertei. Be to, tas pats taikoma gautam gaminiui bei pristatytoms prekėms, kurioms taikoma nuosavybės išlaikymo teisė.

b) Pirkėjas kaip užstatą mums perleidžią visą ieškinių trečiosioms šalims, kylančių dėl prekių ar gaminių perpardavimo, sumą, arba mums priklausančią bendrosios nuosavybės dalį pagal prieš tai buvusį skyrių. Mes sutinkame su šiuo perleidimu. Pirkėjo įsipareigojimai, paminėti 6.3 šių sąlygų skyriuje, taip pat taikomi perleistiems ieškiniams.

c) Be mūsų ir pirkėjas turi teisę atlikti išieškojimo procedūras. Mes įsipareigojame nereikalauti žalos atlyginimo, jei pirkėjas įvykdo savo mokėjimo įsipareigojimus mums, nėra nevykdantis mokėjimo įsipareigojimų, neprašo pradėti bylos dėl nemokumo ir geba išpildyti savo įsipareigojimus. Visgi, jei taip atsitiktų, mes galime reikalauti, kad pirkėjas mums atskleistų perleistus ieškinius ir savo skolininkus, suteiktų mums visą reikalingą informaciją, pateiktų susijusius dokumentus ir informuotų skolininkus (trečiąsias šalis) apie perleidimą.

d) Jei užstatų realizavimo kaina viršija mūsų pretenzijas daugiau nei dešimt procentų (10%), grąžinsime užstatus savo nuožiūra.

7.          Garantijos teisės

7.1        Pirkėjo teisėms dėl materialinių ir teisinių trūkumų (įskaitant neteisingą informaciją ir nepilną pristatymą bei neteisingą sumontavimą ar nepakankamai aiškias rinkimo instrukcijas) taikomos įstatyminės nuostatos, nebent toliau numatyta kitaip. Specialieji įstatyminiai reikalavimai galutiniam prekių pristatymui vartotojui išlieka nepakitę (tiekėjo regreso teisė pagal 478, 479 Vokietijos civilinio kodekso punktus).

7.2        Pirkėjo pretenzijoms dėl materialinių naujų prekių trūkumų senaties terminas sueina po vienų (1) metų po rizikos dėl prekių perdavimo. Pirkėjo pretenzijoms dėl materialinių naudotų prekių ar priedų trūkumų senaties terminas sueina po šešių (6) mėnesių po rizikos dėl prekių perdavimo.

7.3        Šių sąlygų 7.2 skyriuje nurodytas senaties terminas negalioja reikalavimui atlyginti žalą pagal atsakomybę dėl materialinių trūkumų, įskaitant ir tų, kurie atsirado dėl vėlesnio įsipareigojimų išpildymo pažeidimo. Tokioms pretenzijoms – kaip ir visoms kitoms pretenzijoms dėl žalos – galioja 5 sąlygų skyriaus reikalavimai bei teisės aktais numatyti senaties terminai.

7.4        Mūsų atsakomybė už trūkumus visų pirma priklauso nuo susitarimo dėl prekių būklės. Susitarimu dėl prekių būklės laikomi vadinamieji gaminių aprašymai, kurie pateikiami pirkėjui prieš užsakymo pateikimą arba pridedami prie sutarties taip pat kaip ir šios pardavimo sąlygos.

7.5        Jei dėl būklės nebuvo susitarta, trūkumo egzistavimas turi būti įvertintas pagal įstatymus.

7.6        Pretenzijos dėl materialinių trūkumų negali būti teikiamos, jei žala atsirado dėl įprastinio nusidėvėjimo arba jei pirkėjas neatliko įstatymais numatytos ekspertizės ir neįvykdė su skundu susijusių įsipareigojimų (377, 381 Vokietijos civilinio kodekso punktai). Jei per ekspertizę ar po j nustatomas trūkumas, mes turime iškart būti informuojami apie tai raštu. Pranešimas laikomas pateiktas laiku, jei jis pateikiamas ne vėliau kaip per vieną (1) savaitę ir išsiunčiamas pakankamai anksti, kad būtų išlaikytas pateikimo terminas. Nepriklausomai nuo šio papeikimo ir patikros prievolės, pirkėjas turi raštu pranešti apie bet kokius akivaizdžius trūkumus (įskaitant ir netinkamą bei nepilną pristatymą) per dvi (2) savaites nuo pristatymo ir išsiųsti pranešimą pakankamai anksti, kad būtų išlaikytas pateikimo terminas. Jei pirkėjas nesilaiko trūkumų ekspertizės ir pranešimų apie juos taisyklių, mes nesame atsakingi už trūkumus, apie kuriuos nebuvo pranešta. Mes taip pat nesame atsakingi už trūkumus, jei įsigytas daiktas buvo naudojamas netinkamai arba dažniau nei turėtų, pvz., automobilių sporto varžybose, kurioms nebuvo sukurtas, arba jei pirkimo objektas anksčiau buvo netinkamai bendrovės sutaisytas, nors pirkėjui buvo akivaizdu, kad gamintojas neleidžia šio objekto naudoti tai paskirčiai, arba į pirkimo objektą buvo įmontuotos dalys, kurių naudojimo gamintojas nepatvirtino, arba prikimo objektas ar jo dalys (pvz., programinė įranga) buvo pakeisti gamintojo nepatvirtintu būdu, arba jei pirkėjas nesilaikė prekių tvarkymo, eksploatacijos ir priežiūros taisyklių (pvz., naudojimosi instrukcijų).

7.7        Jei pristatytos prekės turi trūkumų, iš pradžių mes galime nuspręsti, ar išpildysime įsipareigojimus pataisydami trūkumus (papildomas patobulinimas), ar pristatysime prekes be trūkumų (pakaitinių prekių pristatymas). Mūsų teisė atsisakyti pasirinkto situacijos sprendimo būdo pagal teisės aktuose numatytas sąlygas išlieka nepakitusi.

7.8        Mes turime teisę vėliau įvykdyti reikiamą prievolę, jei pirkėjas sumokėjo reikiamą pirkimo sumą. Tačiau pirkėjas turi teisę išskaičiuoti pagrįstą dalį pirkimo kainos, susijusios su trūkumu.

7.9        Pirkėjas turi suteikti mums laiko ir galimybę vėliau įvykdyti prievolę, ypač perduoti mums prekes, kurios reikalauja ekspertizės. Jei bus pristatomos pakaitinės prekės, pirkėjas turės mums gražinti prekes su trūkumais pagal teisinius reikalavimus.

7.10      Jei trūkumas iš tiesų egzistuoja, padengsime ekspertizės išlaidas ir vėlesnį prievolės įvykdymą, ypač transportavimo, kelių, darbo ir materialines išlaidas. Visgi, jei pirkėjo prašymas pašalinti trūkumus nustatomas kaip nepagrįstas, galime prašyti pirkėjo kompensuoti mums su tuo susijusias išlaidas.

7.11      Jei mums nepavyko vėliau įvykdyti prievolės, arba jei pirkėjo nustatytas terminas prievolės įvykdymui baigėsi jos neįvykdžius, arba jei jis nėra būtinas pagal įstatymines nuostatas, pirkėjas gali atsisakyti pirkimo sutarties arba reikalauti sumažinti pirkimo kainą. Jei egzistuoja reikšmingų trūkumų, pirkimo sutarties atsisakyti negalima.

7.12      Pirkėjo pretenzijos dėl žalos atlyginimo ar kompensacijos už nereikalingas išlaidas galioja tik pagal 8 šių sąlygų skyrių ir kitaip nėra atlyginamos.

7.13      Kitoms pretenzijoms tai netaikoma, nebent mes esame atsakingi pagal teisinius reikalavimus ar individualioje sutartyje buvo susitarta kitaip, ypač sutartimi numatomų garantinių įsipareigojimų atveju.

7.14      Mūsų atsakomybė dėl teisinių trūkumų kyla iš įstatymų.

8.          Atsakomybė

8.1        Jei, pagal taikomus įstatymus, esame įpareigoti atlyginti žalą už nedidelį aplaidumą, prisiimame ribotą atsakomybę:

8.2        Mes esame atsakingi tik už sutartyje numatytų esminių prievolių pažeidimą – tų, kurias savo turiniu ir tikslu numato pirkimo sutartis, arba tų, kurių įgyvendinimas padaro visišką sutarties išpildymą galimu ir kurio laikymusi pirkėjas pasitiki ir gali pasikliauti (konstitucinės prievolės). Atsakomybė taikoma tik įprastiems gedimams, kuriuos galima numatyti sudarant sutartį. Jei žalą atlygina pirkėjo draudimas (išskyrus draudimą fiksuota suma), mes esame atsakingi tik už pirkėjo patirtas su tuo susijusias nepalankias sąlygas, pavyzdžiui, didesnes draudimo įmokas arba nepalankias palūkanas, kol draudimo kompanija atlygina žalą.

8.3        Nepriklausomai nuo to, ar mums tenka kaltė, galima mūsų atsakomybė už neteisėtą trūkumo nuslėpimą, kurią užtraukia garantijos ar pirkimo rizikos perleidimas ir nustato atsakomybės už gaminių kokybę įstatymai, išlieka nepakitusi.

8.4        Asmeninė mūsų teisinių atstovų, įgaliotinių ir darbuotojų atsakomybė už jų nedidelio aplaidumo sukeltą žalą nėra taikoma. Atsakomybės apribojimas, taikomas smarkaus aplaidumo atveju galioja minėtiems asmenims, išskyrus teisinius atstovus ir vadovus.

8.5        Atsakomybės ribojimas šiame skyriuje negalioja žalos gyvybei, kūnui ar sveikatai atveju, taip pat dėl tyčinių veiksmų.

9.          Taikoma teisė ir jurisdikcija

9.1        Šioms sąlygoms ir visiems teisiniams santykiams tarp mūsų ir pirkėjo taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus visas tarptautines ir viršvalstybines (sutartines) teisės sistemas, ypač Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Kita vertus, išankstinėms nuosavybės išlaikymo teisės sąlygoms ir poveikiui, pagal 5 šių sąlygų skyrių, yra taikoma objekto sandėliavimo vietos teisė, jei nepriimtinas ar negalimas Vokietijos teisės, kaip galiojančios teisės, pasirinkimas.

9.2        Vienintelė – taip pat ir tarptautinė – jurisdikcijos vieta visiems ginčams, tiesiogiai ar netiesiogiai kylantiems iš sutartinių santykių, yra mūsų Berlyne registruotas biuras. Visgi mes taip pat turime teisę pareikšti pirkėjui ieškinį jo jurisdikcijoje.

 

ATŠAUKIMO POLITIKA

 

Galite grąžinti bet kurią įsigytą prekę ir atgauti visus sumokėtus pinigus.

 

Norėdami pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, turite pranešti „Ridex GmbH“ apie savo sprendimą atsisakyti sutarties ir per keturiolika dienų nuo fizinio prekių gavimo atsiųsti nedviprasmišką pareiškimą žemiau pateikiamais adresais ir kontaktais.

 

Ne vėliau nei per keturiolika dienų po to, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, turite grąžinti prekes.

 

Jūs turite padengti grąžinimo išlaidas.

 

Netenkate teisės atsisakyti sutarties, jei grąžinama prekė yra

 

sugadinta

panaudota arba pakeista

grąžinama ne visa arba be originalios pakuotės ir (arba) visų savo komponentų

PASINAUDOKITE SUTARTIES ATSISAKYMO TEISE

Jei norite pasinaudoti sutarties atsisakymo teise po apsipirkimo „Ridex“ tinklapyje, jums reikės atlikti toliau išdėstytą procedūrą.

 

Per keturiolika dienų nuo prekių gavimo turite nusiųsti (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, El. p.  _____) nedviprasmišką pareiškimą (pvz., laišką paštu, faksu ar el. paštu) apie savo sprendimą atsisakyti sutarties. Norėdami tai padaryti galite pasinaudoti atsisakymo formos pavyzdžiu, nors tai ir nėra privaloma.

Ne vėliau nei per keturiolika dienų visa prekė originalioje pakuotėje turi būti grąžinama šiuo adresu:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Vokietija]

 

Atsisakymo formos pavyzdys

 

(Jei norite atsisakyti sutarties, užpildykite šią formą ir mums ją atsiųskite.)

 

– Adresatas: Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Vokietija, El. p. ____

Aš / Mes (*) atsisakau / atsisakome (*) sutarties, susijusios su toliau išvardytomis prekėmis (*) / toliau išvardintų paslaugų teikimu (*), kuri buvo mano / mūsų (*) sudaryta

– Užsakymo (*) / Pristatymo (*) data

– Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė

– Vartotojo (-ų) adresas

– Vartotojo (-ų) parašas (tik jei siunčiamas popierinis pranešimas)

– Data

________

(*) Išbraukti tai, ko nereikia.